Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (26.6.2023)

Tämä tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka koskee EU:n kansalaisten oikeuksia tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄ

Kiinteistö Virte Metalli Oy
y-tunnus: 1607235-9
osoite: Kuormakatu 12, 20380 Turku
puh: 02-2751750
sähköposti: myynti@virte-metalli.fi

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

nimi: Jaakko Virtanen
puh: 044 785 9395
sähköposti: jaakko.virtanen@virte-metalli.fi

REKISTERIN NIMI

Virte Metalli Oy:n asikarekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterinpitäjä (”Virte”) tarjoaa yksityisille ja yritysasiakkaille tarjouksia kattotarvikkeista. Palveluiden tarjoaminen edellyttää Virten yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedot muodostavat Virten asiakasrekisterin.

Virten asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Virten palveluita käyttävien asiakkaiden asiakassuhteiden hoitaminen, hallinta ja ylläpito, asiakassopimuksen ja laskutustietojen hallinta, asiakastapahtumien varmentaminen sekä asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen.

Lisäksi henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella, minkä suostumuksen rekisteröity voi perua ottamalla yhteyttä Virten henkilörekisteriä hoitavaan henkilöön.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET

Henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja EU:n tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation, GDPR). Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat asiakkaan antama suostumus, asiakkaan ja Virten välinen sopimus sekä asiakassuhteeseen perustuva Virten oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen myös rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterinpitäjän liiketoiminnan kannalta ja palveluiden tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteröidystä voidaan tallentaa rekisteriin seuraavia tietoja:

 • yksityisasiakkaan nimi, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite
 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite ja asema yrityksessä,
 • yritysasiakkaan nimi, yhteystiedot ja www-osoite,
 • asiakkaan tarjouspyynnössä antamat tiedot
 • osapuolten väliseen sopimukseen liittyvät tiedot, kuten ostetut palvelut ja tuotteet,
 • asiakkaan maksuyhteystiedot ja maksutapahtumatiedot sekä asiakkaan luottotiedot,
 • verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot rekisterinpitäjän verkkosivustoilla,
 • verkkokaupan käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot,
 • mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot,
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, joita voivat olla asiakkaaseen kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. uutiskirjeet tai kilpailut) ja

Tallennettuja puhelunauhoitteita käytetään toden­tamaan paveluliiketoiminnan tapahtumia sekä niiden valvomiseksi. Nauhoitteiden avulla Virte voi myös suorittaa sisäistä laadunvalvontaa ja kehitää asiakas­palvelu­aan. Tallennettuja puhelunauhoitteita voidaan käyttää myös asiakaspalvelutehtävissä toimivan rekisteriinpitäjän tai sen yhteistyökumppa­neiden työntekijöiden koulutta­misessa. Koulutus­tarkoituksissa nauhoitteita käytetään siten, ettei niistä tarpeet­tomasti ilmene asiakaspalvelu­työntekijän tai asiakkaan henkilöllisyys. Koulutusten yhteydessä niihin osallistujia informoidaan siitä, että tallenteet kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin ja nämä sitoutuvat tietojen salassapitoon.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään sopimuksenteon ja asiakastapahtumien sekä maksutapahtumien yhteydessä ja, kun asiakas muutoin käyttää Virten palveluita. Lisäksi asiakastietoja voidaan myös muutoin kerätä asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja voidaan saada myös Virten alihankkijoilta tai yhteistyökumppaneilta.

Asiakasta ja asiakkaan kiinteistöä koskevia tietoja voidaan hakea myös rekisteriviranomaisen ylläpitämästä rekisteristä, väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Asiakastietoja voidaan kerätä myös ohjelmallisten evästeiden tai teknisten laitteiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän alihankkijoille ja muille vastaaville yhteistyötahoille, jotka ovat tehneet rekisterinpitäjän kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta suora-markkinointitarkoituksiin eikä mielipide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin. Suoramarkkinointiluvan antaneiden rekisteröityjen henkilötietoja voidaan luovuttaa Virten yhteystyökumppaneille Virten palveluihin liittyvien tuotteiden markkinointitarkoituksissa.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus. Tilastollisia palvelun käyttötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksilöllisiä henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää henkilötietojen käsittelyyn palveluntarjoajaa (esim. tallennepalvelin), jolla voi olla pääsy henkilötietoihin myös EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Rekisterinpitäjä huolehtii tällöinkin tietojen siirron asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään kaikissa tilanteissa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso,
 • rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita, joista asiakkaalla on oikeus saada jäljennös ottamalla yhteyttä Virteen tai
 • asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojensa siirtämiselle, tai henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield -järjestely.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

EVÄSTEET

Virten verkkosivustolla voidaan käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sen, että internet-sivujen ylläpitäjä tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Virten saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa Virten verkkosivustojen toiminnallisuuteen.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin sisältämien tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen ja muiden tietosuojasäännösten määräyksiä ja periaatteita sekä muita viranomaisten määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin sisältämä sähköinen aineisto on talletettu tietokantoihin, joka on suojattu väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten estämiseksi palomuurein, salasanoin ja muilla yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla eritasoisilla teknisillä- ja sovellusratkaisuilla.

Sekä sähköinen että fyysinen rekisteriaineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja alihankkijoilla on vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai muulla vastaavalla luotettavalla tavalla.

Rekisterinpitäjän valinnan mukaan tieto ääni- tai kuvatallenteen sisällöstä voidaan esittää tarkastuspyynnön tekijälle joko rekisterinpitäjän luona kuunneltavana tai katseltavana tallenteena tai äänitallenteen osalta siitä aukikirjoitettuna tekstinä.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA    

Jos rekisteröity havaitsee, että hänen rekisteissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Tiedon korjaamista koskeva vaatimus on kyettävä yksilöimään mahdollisimman tarkasti.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT

Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa siirrettyä järjestelmästä toiseen. Siirtoa koskevan pyynnön voi tehdä edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalla henkilölle.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Henkilöllä, joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille. Suomen kansallinen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.